Shibboleth SP amb Debian Wheezy 7.1

Objectiu:

L’objectiu d’aquesta entrada és disposar d’una màquina que executi un servei web, mitjançant apache2, on protegirem un directori mitjançant autenticació shibboleth. A aquesta màquina l’anomenarem d’ara en endavant sp. Per dur a terme aquesta tasca serà necessari disposar d’un idp que s’encarregui de l’autenticació. En aquest bloc existeix un pas a pas sobre com configurar-lo aquí. Un cop assolit el nostre objectiu podem escalar aquesta configuració a tots aquells serveis web que desitgin compartir l’autenticació en l’entorn SSO.

Requeriments previs:

El sistema operatiu que utilitzarem és Debian Wheezy versió 7.1. La instal·lació del sistema operatiu no es detallarà. Existeix una guia per a Debian Lenny 5.0 en aquest bloc que es pot utilitzar sense massa complicacions, ja que el procés d’instal·lació és gairebé calcat.

L’sp l’instal·larem com a mòdul d’apache2.

A la vegada serà necessari disposar d’algun sistema de resolució de noms, ja sigui mitjançant un servidor DNS (com ara bind) o bé mitjançant l’arxiu /etc/hosts en cada màquina on treballem. Tal i com s’indica en aquesta entrada el nom de la màquina on s’allotjarà l’sp serà sp.domain.org, alhora, com s’especificava en l’entrada anterior, el nom del proveïdor d’identitat és idp.domain.org.

Continua llegint

Shibboleth IDP 2.4 amb Debian Wheezy 7.1

Objectiu:

L’objectiu d’aquesta entrada és disposar d’una màquina que executi el servei de proveïdor d’identitat (en endavant idp) Shibboleth versió 2.4. Aquesta màquina serà l’encarregada d’autenticar els usuaris dels diferents serveis web de la nostra organització tot proporcionant un entorn d’entrada única (Single Sign On) a la vegada que subministrarà els atributs que aquestes aplicacions web requereixin.

L’autenticació i l’obtenció dels atributs es duran a terme mitjançant un directori LDAP.

Aquesta entrada està altament basada en les configuracions que SWITCH té per a la seva federació (https://www.switch.ch/aai/docs/shibboleth/SWITCH/latest/idp/deployment). Tot i així el document de SWITCH està basat en un entorn ja muntat al que s’han d’afegir la resta d’organitzacions. El nostre objectiu és desplegar l’entorn de Single Sign On en un entorn local i des de zero.

Requeriments previs:

El sistema operatiu que utilitzarem és Debian Wheezy versió 7.1. La instal·lació del sistema operatiu no es detallarà. Existeix una guia per a Debian Lenny 5.0 en aquest bloc que es pot utilitzar sense massa complicacions, ja que el procés d’instal·lació és gairebé calcat.

Per allotjar l’idp utilitzarem tomcat6 disponible als repositoris de Debian. S’utilitzarà també apache2 com a proxy_ajp i com a proveïdor de seguretat SSL.

A la vegada serà necessari disposar d’algun sistema de resolució de noms, ja sigui mitjançant un servidor DNS (com ara bind) o bé mitjançant l’arxiu /etc/hosts en cada màquina on treballem. Tal i com s’indica en aquesta entrada el nom de la màquina on s’allotjarà l’idp serà idp.domain.org, alhora, per la propera entrada, el nom del proveïdor de serveis serà sp.domain.org.

Continua llegint

L2TP sobre IPSEC per a dispositius iOS

Objectiu:

Muntar un servidor L2TP/IPSEC per tal que els dispositius iOS es puguin connectar a una xarxa remota mitjançant VPN. Aquest servei s’executarà sobre una màquina Debian 6.0 (Squeeze).

Procediment:

Utilitzarem, bàsicament, dos paquets disponibles en els repositoris de Debian. La instal·lació és com segueix:

$ apt-get install openswan xl2tpd

Un cop instal·lats aturarem els serveis per poder configurar-los:

$ service ipsec stop
$ service xl2tpd stop

Continua llegint

Còpia ràpida entre dos servidors d’un volum lògic

Objectiu:

Copiar el contingut d’un volum lògic LVM2 d’una màquina a una altra. Utilitzarem les eines nc (NetCat) i dd.

Procediment:

En la màquina on volem copiar les dades executem el dimoni que redireccionarà l’entrada al volum lògic destí:

$ nc -l -p 1138 | gunzip | dd of=/path/to/target/volume

A l’altre màquina, l’origen, executem l’enviament de les dades:

$ dd if=/path/to/source/volume | gzip -9 | nc IP_Target_Server 1138

El port 1138 és arbitràri com també ho és l’ús de gzip per comprimir les dades.

NOTA: Aquest procés també serveix per enviar qualsevol tipus d’informació entre dues màquines.