xterm i .profile en Mac OSX Leopard

Objectiu:

Aconseguir que l’aplicació xterm en X11 utilitzi el nostre arxiu .profile a l’arrencada del terminal.

Procediment:

Quan s’arrenca X11 en Leopard per defecte s’executa l’aplicació xterm. Aquesta no carrega cap dels possibles arxius que puguem tenir en el nostre $HOME.

Per solucionar aquest petit inconvenient podem modificar l’arxiu ~/Library/Preferences/org.x.X11.plist amb l’editor propi que el sistema operatiu porta.

Canviem l’entrada Root –> app_to_run per:

/usr/X11/bin/xterm -e /bin/bash -l &

D’aquesta manera, quan s’arrenqui X11 i per defecte xterm, tindrem un terminal una mica més agradable i que carrega l’arxiu .profile que tinguem en l’arrel del nostre $HOME que podem configurar tal i com ens vagi millor. Vegeu un exemple en aquesta entrada anterior

DRBD, “Raid 1” de discs per xarxa

Objectiu:

Configurarem dues màquines per a que repliquin els seus discs per xarxa i estiguin en tot moment actualitzats. D’aquesta manera tenim una còpia remota de les dades que podem utilitzar sobre tot en un entorn d’alta disponibilitat.

Per què DRBD?

DRBD s’ha convertit en l’estàndard de lliure distribució en l’àmbit de replicació per xarxa de discs. Existeixen alternatives de pagament, però amb un cost astronòmic.

Utilitzarem aquesta base per a posteriors tutorials d’alta disponibilitat amb heartbeat i Xen.

Continua llegint

Arxiu .bashrc per a un terminal més agradable

Objectiu:

Aquesta entrada no es tracta d’un tutorial, simplement mostrem un exemple de configuració de l’arxiu .bashrc amb les comandes per a configurar un terminal més agradable a la vista.

Arxiu:

L’arxiu que es mostra és una adaptació personal, tothom se’l pot configurar com vulgui, es clar.

$ cat /root/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

umask 022

# set a fancy prompt
case "$TERM" in
xterm-color)
PS1='[33[01;32m]u@h[33[00m]:[33[01;34m]w[33[00m]$ '
;;
*)
PS1='u@h:w$ '
;;
esac

# `ls' colorized:
export LS_OPTIONS='--color=auto'
eval "`dircolors`"
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'

# Some more alias to avoid making mistakes:
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# apt-simple
alias agi='apt-get install'
alias agr='apt-get remove'
alias acs='apt-cache search'

Si copiem aquest arxiu a l’arrel del nostre usuari (p.ex. /root/.bashrc o /root/.profile) tindrem les opcions habilitades cada cop que iniciem una connexió ssh o per terminal.

Debian Etch (4.0r3)

Objectiu:

Aquest tutorial explica com instal·lar un sistema operatiu Debian Etch (4.0r3). Utilitzarem aquest servidor per a muntar tota un sèrie de serveis que funcionen millor en aquest entorn que no sobre Ubuntu Server.

Per què Debian?

Tot i que Ubuntu està basat sobre la distribució Debian, sovint alguns paquets poden vindre de la distribució unstable, això pot provocar que alguns serveis no siguin tant estables com voldríem.

Obtenció del sistema operatiu:

Per descarregar l’última versió de Debian haurem d’anar a la seva pàgina: www.debian.org i descarregar alguna de les múltiples opcions que ofereixen. En el nostre cas, el mètode que ens va millor és la versió netinst, ja que el que instal·larem és una base i la resta l’afegirem després des de repositoris.

La imatge que hem descarregat l’haurem de gravar a un CD per poder instal·lar-la en la màquina nova. Evidentment si estem instal·lant a una màquina virtual, aquest pas és innecessari i només s’ha d’indicar a la màquina virtual que utilitzi aquest fitxer descarregat.

Continua llegint

Modem ADSL (Vitelcom)

Objectiu:

La intenció d’aquest petit tutorial és la de disposar d’una connexió ADSL en el nostre entorn Linux. La principal motivació va ser la de disposar d’una línia de backup per a recuperar-nos de possibles caigudes de la línia principal del router que tenim amb iptables.

Material del que disposem:

La configuració la realitzarem sobre un modem ADSL (Vitelcom), el petit i blau transparent que subministrava STA, fa temps, amb la contractació de línies ADSL a Andorra.

Continua llegint