Compilar Minicom 2.5 per a Mac OS X 10.6

Objectiu:

La nova versió del sistema operatiu Mac OS X, la Lion (10.7), abandonarà l’emulador Rosetta, pel que el programa ZTerm d’emulació de terminal ja no es podrà executar. Necessitem, doncs, una alternativa.

D’alternatives n’hi ha vàries, però minicom és fàcil d’utilitzar en comparació amb altres aplicacions com ara Kermit, tip o cu. Totes serien igual de vàlides, però.

Així doncs, explicarem com obtenir i compilar minicom si no desitgem instal·lar els Darwin Ports o Fink.

Procediment:

Abans de res, ens hem d’assegurar que tenim les Developer Tools d’Apple instal·lades, aquestes eines inclouen les llibreries i el compilador gcc. Aquestes eines estan disponibles en el CD d’instal·lació del sistema operatiu.

Quan aquest pas s’hagi acomplert podem continuar amb el nostre objectiu obtenint el codi font del minicom. El podem obtenir de la següent pàgina web: http://freshmeat.net/projects/minicom/

La versió estable en data d’aquesta entrada és la 2.5. Aquest enllaç directe ens descarrega un arxiu comprimit. Per descomprimir executem la següent comanda:

$ tar zxvf minicom-2.5.tar.gz
$ cd minicom-2.5

Els passos per dur a terme la compilació són els tradicionals:

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Però, per alguna raó, durant l’execució del make ens trobarem amb el següent error:

gcc  -g -O2 -W -Wall -Wextra -std=gnu99 -o minicom minicom.o vt100.o config.o help.o updown.o util.o dial.o window.o wkeys.o ipc.o windiv.o sysdep1.o sysdep1_s.o sysdep2.o rwconf.o main.o file.o getsdir.o wildmat.o common.o ../lib/libport.a -lncurses
Undefined symbols:
  "_iconv", referenced from:      
    _do_iconv in minicom.o      
    _do_iconv in minicom.o     
    (maybe you meant: _do_iconv, _using_iconv )  
  "_iconv_close", referenced from:      
    _main in minicom.o  
  "_iconv_open", referenced from:      
    _main in minicom.old: symbol(s) not found

El que podem fer per evitar aquest error es compilar l’arxiu manualment afegint la ruta de les llibreries que necessita:

$ cd src
$ gcc -g -O2 -Wall -W -g -O2 -o minicom minicom.o vt100.o config.o help.o updown.o util.o dial.o window.o wkeys.o ipc.o windiv.o sysdep1.o sysdep1_s.o sysdep2.o rwconf.o main.o file.o getsdir.o wildmat.o common.o ../lib/libport.a -lncurses -liconv -L/usr/local/lib
$ cd ..

A continuació podem tornar a fer:

$ make
$ sudo make install

Si tot ha anat bé tindrem disponibles els executables a la carpeta /usr/local/bin. Podem executar el minicom amb:

$ minicom -s

per dur a terme la configuració.

Documentació:

La comanda per mostrar la informació relativa al minicom és la següent:

$ man minicom