Debian Lenny (5.0)

Objectiu:

Aquest tutorial explica com instal·lar un sistema operatiu Debian Lenny (5.0). Tot i que a data d’avui aquesta distribució encara es considera en fase testing funciona suficientment bé com per començar-hi a treballar.

Obtenció del sistema operatiu:

Per descarregar l’última versió de Debian haurem d’anar a la seva pàgina: www.debian.org i descarregar alguna de les múltiples opcions que ofereixen. El mètode preferit és utilitzar la versió netinst, ja que el que instal·larem és una base i la resta l’afegirem després des de repositoris. Com que encara es troba en versió testing la pàgina de descarrega és a http://www.debian.org/devel/debian-installer/.

La imatge que hem descarregat l’haurem de gravar a un CD per poder instal·lar-la en la màquina nova. Evidentment si estem instal·lant a una màquina virtual, aquest pas és innecessari i només s’ha d’indicar a la màquina virtual que utilitzi aquest fitxer ISO descarregat.

Instal·lació:

Arranquem la màquina amb el nou CD i premem Intro a la pantalla d’inici per a que iniciï la instal·lació. La versió Lenny porta un instal·lador gràfic. Podem triar el que més ens agradi, són molt similars.

El resum de les opcions que escollirem durant la instal·lació és el següent:

 • Idioma: Català
 • País o territori: Andorra (o Espanya)
 • Mapa de teclat: Espanyol

En aquest punt la xarxa és configurarà amb DHCP, si no tenim aquesta opció habilitada a la nostra xarxa podem assignar la IP manualment.

 • Nom de la màquina: lenny
 • Domini: localdomain

En aquest punt s’ha de definir la partició del disc. Això és molt personal i depèn del que vulguem muntar. Pels nostres requeriments utilitzarem el següent particionat:

 • 1 partició primaria de 2.0 Gb amb format ext3, punt de muntatge / i amb el senyalador d’arrencable habilitat.
 • 1 partició d’intercanvi de memòria d’1.0 Gb.
 • La resta del disc la deixarem buida per a utilitzar-la segons convingui posteriorment.

Configurem els usuaris:

 • Com a contrasenya de root s’ha assignat: secret
 • Nom real del nou usari sense privilegis: Usuari 1
 • Nom d’usuari sense privilegis: usuari1
 • Contrasenya del nou usuari sense privilegis: usuari1

NOTA: L’elecció de les contrasenyes hauria d’ésser força més seria, evidentment.

Deixem que s’instal·li el sistema bàsic.

Se’ns demanarà que triem un servidor de rèplica per instal·lar la resta de paquets que no estaven disponibles en el CD/ISO netinst que utilitzem. Podem triar el que vulguem segons les nostres preferències. Mentre estigui en testing es recomana escollir algun dels servidors oficials de Debian, com per exemple ftp.us.debian.org.

 • Triarem si volem participar a la enquesta de popularitat de paquets i a continuació triarem el programari extra a instal·lar.
 • A la pantalla de tria de paquets deixem només habilitat “Sistema estàndard”
 • Instal·lem el GRUB a la partició principal.

Deixem que acabi d’instal·lar tot i ja podem reiniciar la màquina. El sistema ja està instal·lat.

Passos posteriors a la instal·lació.

Un cop la màquina hagi reiniciat podem realitzar una sèrie de passos per acabar de preparar el sistema.

Entrem amb l’usuari root i contrasenya secret que hem definit durant la instal·lació.

Comprovem que la configuració de xarxa a l’arxiu /etc/network/interfaces sigui correcta. A continuació hi ha un exemple amb adreçament estàtic:

$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1

Configurem l’arxiu /etc/resolv.conf per a indicar quins són els nostres servidors de resolució de noms (DNS):

$ cat /etc/resolv.conf
search localdomain
nameserver 192.168.0.1

i finalment només queda comprovar que el router està assignat:

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway   Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.0.0   0.0.0.0   255.255.255.0  U   0   0   0  eth0
0.0.0.0     192.168.0.1 0.0.0.0     UG  0   0   0  eth0

si no hi ha una ruta per defecte la podem crear ràpidament amb la comanda:

$ route add default gw ip_router

Modifiquem l’arxiu /etc/apt/sources.list per eliminar la font de CD. Quedarà més o menys com aquest:

$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

El repositori Volatile va bé per paquets d’antivirus o antispam que s’actualitzen sovint.

A continuació actualitzem el sistema per tenir les últimes versions estables dels paquets del sistema:

$ apt-get update
$ apt-get dist-upgrade

Pas opcional: finalment traiem una sèrie de paquets que no ens faran falta i n’instal·lem una altra sèrie que sí:

$ apt-get remove --purge exim4 exim4-base exim4-config nfs-common portmap pidentd mutt procmail linux-image-2.6.24-*
$ apt-get install ssh nmap ccze tree psmisc iptraf gawk ntpdate

Ja tenim un Debian Lenny (5.0) disponible per a muntar els serveis que ens facin falta.